Fortune Hong Enterprises Co., Ltd.

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI CITY
  • 컨택 담당자: Mr. Frank Hong
  • Tel: 886-2-23658267,23658269
  • 팩시밀리: 886-2-23652518
책갈피 & 몫:

저희에 관하여

자수헝겊조각을제조하는운홍기업 Co. 의 주식회사, 상징, 금속은, 핀, 동전, 열쇠고리, 차상징등등명찰을단다. 우리의제품미국, 유럽, 오세아니아, 아시아에주로수출. 우리는우리의자신공장이있고고객을 %s 제조해서좋다. 더구나, 우리는우리의제품에좋은품질그리고배달시간을보낸다. [ Click for detail ]

정보를 접촉하십시오
회사명 Fortune Hong Enterprises Co., Ltd.
기원국 대만
도시 JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI CITY
주소 1F, 8, Alley 1, Lane 12, King Men St.
Tel 886-2-23658267,23658269
팩시밀리 886-2-23652518
Zip/포스트 코드 100
컨택 담당자 Mr. Frank Hong